Допълнително Меню

Спектрофотометри, нефелометри

Работата на всички спектрофотометри се основава на физичния феномен на избирателно поглъщане на светлина от видимата, ултравиолетовата или инфрачервената част на спектъра от молекулите на  даден компонент в пробата. Всички лабораторни спектофотометри се състоят от  източник на светлина, монохроматор, отделение за кювети, фотометричен детектор и устройство да обработка и визуализиране на отчетените данни.    

UV-spectrophotometer

UV спектрофотометрите работят в ултравиолетовата част на светлининя спектър и се използват за количествено определяне на съдържанието на различни вещества, за идентифициране на опрелени компоненти, за измерване на оптичните характеристики на анализираните проби.

Дълж.на светл.вълна: 190 (200) – 1000 (1100) nm /±1 nm

Ширина на светл.ивица – 5 (2) nm; Автом.смяна на дължината на вълната

спектрофотометри нефелометри

UV-VIS спектрофотометри, сканиращи спектрофотометри, нефелометри за измерване на мътност на разтвори