Категории:

В този раздел ще намерите широк асортимент от уреди за анализ на бетон и бетонови изделия, бетонови смеси и продукти, които се използват за провеждане на изпитвания съгласно изискванията на EN, ASTM, AASHTO и други. Тук са представени и уреди и устройства за извършване на не разрушителен контрол и тестване за оценка на влиянието на различни фактори върху качествените характеристики на бетоновите конструкции.

Провеждането на повечето строителни работи е съпроводено с използване на пресен бeтонов разтвор или на продукти от вече стегнал формован бетон.
Качеството на строителната бетонова смес се определя от такива важни характеристики като: време на втвърдяване, определяне на консистенцията, обемно тегло, съдържание на въвлечения въздух, якост на натиск и якост на огъване, линейно отклонение при натоварване и други.

Бетон – същност и значение 

Бетонът е композитен строителен материал, получен в резултат от втвърдяването на смес от цимент, вода, пясък, едър добавъчен материал (трошен камък или речен чакъл), а в някои случаи химични и/или минерални добавки. Преди втвърдяването си материалът се нарича бетонова смес.

Поради сравнително ниската си якост на опън, в строителните конструкции бетонът често се използва в комбинация със стоманена прътова армировка, образувайки стоманобетон. В някои специфични приложения (главно настилки) се използва армиране със стоманени или полимерни фибри (дисперсно армиран бетон). Не армиран бетон се използва предимно за относително масивни и/или слабо натоварени елементи – фундаменти, гравитационни подпорни стени, язовирни стени.

Scroll to Top