Категории:

Качеството на зърното и зърнените култури се определя чрез различни методи на анализ, които основно се разделят на две групи. При органолептичните методи качеството се определя с помощта на осезателните органи (цвят, мирис, вкус, свежест). Аналитичните (лабораторни) методи се провеждат с помощта на различни уреди съгласно утвърдени стандартни методи.
Едни от най-важните лабораторни показатели, чрез които се оценява качеството на зърното, зърнените култури и хранителните продукти са: съдържание на белтъци (метод на Келдал); съдържание на мазнини (метод на Сокслет); съдържание на фибри, съдържание на влага и други.

Уреди за анализ на зърнени култури, храни и напитки – гаранция за качество и безопасност

Качеството и безопасността на суровините в хранително-вкусовата промишленост и на произвежданите крайни продукти е от първостепенно значение за постигане на възможно най-високо ниво на защита на човешкото здраве и повишаване на качеството на живот.
Контролът върху качеството на влаганите суровини и произвежданите фуражи за селскостопански животни, храни и напитки за населението са гаранция за повишаване качеството на крайния продукт, за повишаване безопасността на храните, за повишаване на производителността, за повишаване на енергийната ефективност и ефективността от утилизацията, за повишаване на конкурентно способността.
За постигането на тези цели от първостепенно значение са задълбочените лабораторни анализи.

При класическите методи за изпитване на храни, напитки, води, козметика се определя: влага, сухо вещество, рН, масленост, белтък, пепелно съдържание, пепел неразтворима във вода, пепел неразтворима в киселина, плътност, киселинност, сол, електропроводимост, общи захари, фибри, киселинно число, пероксидно число, относителна плътност, вискозитет, водна активност, определяне на етерично масло в подправки, рефракция, емулсионна стабилност и много други.

За провеждането на тези важни анализи е необходимо лабораториите да разполагат с прецизно и високо ефективно лабораторно оборудване като: везни, рН метри, фотометри, титратори, кондуктометри с електродна система, спектрофотометри, рефрактометри, вискозиметри, центрофуги, муфелни пещи ротационен вакуум изпарител, система за определяне на общ белтък по Келдал, апарат за определяне на масленост по Сокслет и др.

Scroll to Top