Категории:

Използването на съвременни средства за обучение и демонстрация позволява всеки кабинет по физика да се превърне в център на природонаучната образователна среда в училищата. Това е от изключително голямо значение при осъществяването и реализацията на учебните и практически занятия по физика на учениците.

Лабораторното оборудване за тези кабинети представлява съвкупност от принадлежности с общо лабораторно предназначение, модели и набори демонстриращи основните принципи и закономерности на физичните закони в отделните раздели – оптика, механика, електричество, молекулярна физика, динамика и други.

Използването на разнообразно и съвременно учебно оборудване в кабинетите по физика ще развие в учениците умения за наблюдаване на природните явления, за описване и обобщаване на резултатите от наблюденията в табличен и графичен вид, както и да извежда емперични зависимости на базата на тези резултати. Децата ще придобият практически умения за боравене с прости измервателни уреди използвани при изучаването на физичните явления.

Scroll to Top