Категории:

Провеждането на анализ на питейни и промишлени води е от изключително голямо значение, за да се гарантира тяхната чистота и пригодност, както и възможността те да се използват за всекидневния употреба за битова и санитарна техника, пиене, готвене е други обичайни дейности. Чрез провеждането на такива изпитания може да се извърши класификация и категоризацията на водите, така че те да се удостовери, че те отговарят на съответните нормативните изисквания.

Водата е може би най-важния ресурс в живота на хората. В зависимост от първоизточника и под влияние на различни фактори, природни и индустриални, в нея могат да попаднат различни примеси, които да доведат до промяна на нейното качество и характеристики.
В този раздел е представена широка номенклатура от уреди и системи, които се използват за определяне на химични показатели на водни проби в т.ч. за битови цели, питейни цели, плувни басейни, подпочвени и повърхностни води, отпадни води. 

Scroll to Top