Категории:

При строителството на различни инженерни съоръжения още във фазата на проектирането им е необходимо да се отчетат свойствата и характеристиките на почвения грунд на самия обект, на който ще се реализира обекта, като за тази цел е необходимо да се направи точен анализ на почвата и почвения грунд.

В този раздел е представен пълен спектър от необходимото оборудване за оценка и определяне на характеристиките на почвата и почвения грунд, а именно: подбор и подготовка на пробите, класификация, консолидация, здравина на преместване, три-осно натоварване, степен на уплътняемост, пенетрация, плътност, гео-технически и химически изпитвания съгласно изискванията на EN, ASTM, AASHTO и други стандарти.

Предварителното изследване на почвата и почвения грунд играе много важна роля при проектирането и по-нататашното строителство на бъдещите обекти (сгради, пътно-транспортни съоръжения, инженерингови обекти и други). Без предварително задълбочено обследване не е възможно да бъде изградено стабилно и надеждно съоръжение. Всяка една строителна конструкция има своята дълбочинна активна зона, на която това съоръжение ще оказва влияние. Дълбочината на тази активната зона зависи не само от размерите на съоръжението, което ще се изгражда, но и от типа на почвения грунд в който ще се извършват строителните работи. Изследването на почвения грунд се провежда през всички етапи на строителството.

Анализът на почвения грунд дава възможност да се направят изводи и прогнози за пригодността на една или друга територия да бъде използвана за изграждане на жилищни, промишлени или пътно-транспортни обекти.

Самостоятелното определяне на характеристиките на почвата на съответния обект по своята същност е много трудна задача, тъй като на една територия може да се срещат съвършено различни типове почва.

Всички такива изследвания са задължителен елемент от всяка една проектна документация.

Scroll to Top