Категории:
БПК система
термостат за БПК с включена система
принадлежности за БПК

Биологичното потребление на кислород (БПК) в отпадни води от бита, промишлеността и в природата се изразява в количеството кислород, използван от био-разградимите органични субстанции. Определянето на БПК е важен аналитичен процес, който се използва, за да се установи степента на биологично разлагане на органичните вещества в отпадните води, както и да се оцени работата на пречиствателните станции. При съвременните методи за определяне на БПК се използва принципа на манометричното и респирометрично определяне на този показател.

Измервателната система BD600 е респираторна измервателна система, в която БПК се определя непосредствено в стандартните бутилки за анализ без да е необходимо предварително разреждане на пробата. Данните се регистрират стабилно от сензора с минимална намеса на лабораторния персонал, като по този начин се намалява евентуалната субективна грешка. Оборудването за определяне на БПК се състои от стандарта бутилка за проба и БПК-сензор, които заедно оформят една затворена система. В стандартната бутилка, непосредствено над пробата се оформя пространство от въздух. По време на анализа за определяне на БПК, бактериите от отпадната вода поглъщат разтворения в пробата кислород. Усвоеният кислород от водата се замества с кислород от въздуха от свободното пространство в бутилката. В същото време образувалия се СО2 се отстранява от системата, чрез калиев хидрооксид (KOH-45%), който е поставен в черната изолиращата гумена капачка на сензора. Това води до намаляване на налягането в затворената система, което се отчита от електронния датчик и веднага се регистрира на дисплея като стойност BOD(БПК) мг/л О2.

Обемът на пробата, в която ще се определя БПК зависи от наличното количество органична материя в нея. Измервателните сензори на системата BD 600 позволяват провеждане на анализи в много широки граници. Достатъчно е операторът да избере един от възможните измервателни обхвата между 0-40 mg/l БПК и 0-4000 mg/l БПК. Обхватите се избират чрез промяна на обема на пробата, която ще се определя , без да е необходимо тя предварително да се разрежда.

Точните резултати зависят до голяма степен от обема на пробата и от съответствието между определяните граници БПК и избрания обем проба (съгласно горната таблица). Следователно при анализите трябва да се използват само оригинални Lovibond бутилки за проба и измервателни колби. Други фактори  допринасящи  за отчитането на  оптимални резултати са предварителната подготовка на пробите, използването на магнитните бъркалки, както и поддържането на постоянна температура от 20 °С  посредством специалните термостати, които се темперират пробите.

Специален термостатиращ шкаф с вградено устройство за включване на системата за определяне на БПК
Обем на работната камера: 135 литра (515 х 430 х 700 mm)
Температурен обхват: от +2ºС до +40ºС / ±0,5ºС, LCD дисплей, 3 бр. метални рафта.

Измервателният комплект “BD600” включва: 6 бр. бутилки за проби, 6 бр. гумени уплътнения, 6 бр. пръчици за магн.бълкалка, 1 бр.  мерителна колба от 157 мл,  1 бр. меритна колба от 428 мл, 50 мл разтвор на калиев хидроокис, 50 мл нитрифициращ инхибитор. 

Scroll to Top