Значение на строителните лаборатории

Строителните работи изисикват прецизност и дълготрайност, която се гарантира от правилното функциониране на строителните лаборатории. Едва ли без тези качества има реално строителство. За да може резултатът от строителството да е надежден и устойчив във времето, е необходимо да се упражнява сериозен контрол не само върху самата строителна дейност, но и върху влаганите материали и суровини от страна на самата строителна организация. Не е достатъчно просто да разчиташ на строителните действия и материали, а е необходимо, те да се проверяват дали отговарят на определени условия и качества, зададени по стандарт.

Така въпросът как строителните работи да съответстват и напълно да отговарят на изискванията поставени от международните стандарти е не просто въпрос на лична организация на строителните компании, а и на  аналитична дейност от страна на системата за тестване и конторол. Законовата организация на този контролиращ процес е много строга и взискателна и изисква воденето на подробна и точна отчетност за качеството на влаганите материали по време на строителната дейност при изграждане на различните видове обекти.

Какво е мястото на строителните лаборатории?

строителни лаборатории преси
строителни лаборатории преси

Действащите международни стандарти отговарящи за качеството на строителните работи отреждат изключително важно място на строителните лаборатории, чиято дейност е свързана с контрол върху производството на различни строителни продукти, тяхното тестване и контролиране на производствения процес гарантиращ техните физико-химически показатели. Организационно, надзорният строителен контрол урежда сложните отношения между производството, правилната употреба на строителните материали и точното спазване на нормативните изисквания гарантиращи надежност и високо качество на строителния процес.

Поради тази причина съществуват независими строителни лаборагории, които се занимават с независимо и оперативно изследване на материалите и на конструкциите. Тези лабаротории се отличават от научните строителни лаборатории, в които строителни вещества и материали се изследват по нов начин или по начин, по който се откриват нови свойства в тях.

Как строителнтните лаборатории функционират?

За да работят правилно стоителните лаборатории, те трябва да разполагат с подходящо специализирано оборудване. Функционирането на дадена лаборатария се предопределя от налични средства за изпитване, анализ и тестване; от пазарът и маркетингът, който е предварително направен; от типа на клиентите, с които преимуществено се рабити; от районът, в който ще осъществява дейността си лабораторията.

Ако се направи преглед на състоянието на строителния бранш от гледна точка на качеството, надежността, ефективността и рентабилността, ще се изясни много бързо какво голяма значение имат строителните лаборатории. Тези структури са важна участник във всеки един етап от строителнстово и често незаслужено остава пренебрегнат.

Научноизследователския строителен институт (НИСИ) 

Проучването и тестването на традиционни и нови строителни материали има дългогодишни традиции в България. Едно от първите изследователнски звена е Научноизследователския строителен институт (НИСИ).

Създаден през 1899 г., като национален изследователски институт, днес предметът му на дейност е научноизследователска, иновационна, експертно-консултантска, изпитвателна, сертификационна, проектантска и инженерингова дейност в областта на строителните технологии, материали и продукти, конструкции на сгради и съоръжения (включително и антисеизмичното им осигуряване), земна механика и фундиране, строителна физика, -химия и -изолации, строителни машини, технологично и електрооборудване на строителни производства; информационно и научно-техническо обслужване на строителни фирми, общинската, държавна и съдебната администрации.

Предимства на института

Институтът е единственият научен институт в областта на  стротелството и решава теоретични проблеми и иновационни задачи в областта на строителната наука и практика, усъвършенства строителните технологии, конструкции и продукти, както и разработва свързаната със строителството техническа нормативна база. В него се  разработват  нови технологии и технически решения за проектиране, строителство и поддържане на строежите. В НИСИ има и професионална школа за следдипломно обучение на строителни инженери и лаборанти в строителните лаборатории. Тоест, ако искате специализация в лабораторната  строителна дейност – трябва да започнеете професионалното си развитие от него.

Относно рутинните изследвания в НИСИ, ще отбележим, че Институтът извършва:

 • Оценяване на съотвествието на продуктите.
 • Изпитване на строителни продукти.
 • Издаване на български технически одобрения.
 • Технически експертизи.

Продуктово, рутинните изследания извършвани в НИСИ са свързани със следните материали и продукти:

 • Бетон, бетонни и стоманобетонни продукти (тротоарни плочки, бордюри, паважни блокчета, керемиди) – изпитване на якост с хидравлични преси;
 • Строителни разтвори;
 • Добавъчни материали за бетон и добавки за бетони и разтвори;
 • Скални материали за пътно и ж.п. строителство, асфалтови смеси и други транспортни площи – системи за пресевен анализ;
 • Естествени скални материали/продукти;
 • Продукти за зидария – тухли, блокове за зидария, зидарски разтвори, мазилки;
 • Химични и минерални добавки за бетони;
 • Строителни продукти от дървесина;
 • Хидравлично свързващи вещества – цимент, строителна вар, гипс и продукти на гипсова основа;
 • Минерални материали и суровини – варовици, глини, кварцов пясък, мергели;
 • Строителни стомани;
 • Строителни конструкции на сгради;
 • Топло-, звуко- и хидроизолационни продукти;
 • Врати и прозорци;
 • Акустични показатели на строителни продукти.
 • Продукти за довършителни работи в строителството – лепила, замазки, шпакловки, фугиращи смеси, керамични плочки, бои и лакове, полимербетони, защитно-декоративни и антикорозионни покрития, облицовки, уплътнителни материали.

Видове изследователски дейности

Химически, тези лабораторни изследвания, са свързани с редица други химически материали, съединения и химикали, като и със специализирано техническо лабораторно оборудване.

На пазара под стротелна химия се разбира химията на бетона, химията на трундовете, на импрегпанти за камъни и бетон, както и химията на почистването. Сред химическите строителни продукти попадат  още  лепила, силикони, кит, технически спрей, пени и полиуретани, акрил, уплътнители, смоли, добавки импрегниращи продукти, специални бои.

Разнообразието на строителните материали и продуктите прави строителните лаборатории също различни по оборудване и предназначение. Различието им е богатство, което позволява множество решения.

Ако се замислим какво ни дават те, то е свобода на дейстние и разрешимост на проблемите, възникващи при строителството.

Какво трябва да знаем преди да ги използваме?

Строителните лаборатории са скъпи. Необходимо ни е време, за да работим с тях. Затова е неохбодимо да имаме концепция за качеството на изпълнение на строителната дейност, като организация и технология за самият обект. Тя трябва да се изгради на следните принципи:

 • Първо, да проверяваме годността на материалите, с които работим, в книга, която може да бъде контролна или още по-добре планова. При първата трябва да имаме предварителна договореност за годност на продуктите с доставчика, а при втората – да разработим план за доставките при отчитане на няколко критерии – ефективна транспортно-доставна схема, икономическа ефективност от гледна точка на оборота и разбира се, оптшмално годност на материалите по времепроизводство, качество на транспорта, времеск.адиране и използване при строителната дейност.
 • Второ, лабораторни работи в определен обем могат да се извършват и на самата сторителна площадка.
 • Трето, времето за анализ на извършваните строителните работи в хода на строителството трябва да се предвиди и се вложи в самият трудов процес, като част от него, без да се създава проблем или дисконфортност при работата.

В крайна сметка, въпросът за лабораторния поглед към нещата е въпрос на култура, вътрешна взискателност, парични възможности, време, интерес и разбира се реална нужда и устроеност на работния процес.

Известни лаборатории в България

Сред строителните лаборатории са: Независима Строителна Лаборатория “Инфраструктура” ЕООД,  Университетска строителна изпитвателна лаборатория, Строителната Лаборатория за Изпитване (СЛИ) към „Станилов“ ЕООД, Централна строителна лаборатория към „Дунав“АД – Русе, Стройконтрол-СП, Строителна и пътна лаборатория – Инжстройинженеринг, Строителна лаборатория КБетон – Керамика Бургас АД,  Строителна лаборатория Промишелно строителство Бургас, Строителна лаборатория Асист – Инженеринг ООД  и т.н.

Бързият ни преглед на строителните лаборатории, показва, че  у нас те не са малко, но е необходимо да се ползва повече от една при строителството на жилищни и на строителни сгради, от търговски и промишлен тип. При строителството на пътища има повече лабораторни възможности, което е и естествено, при масовото строителство на пътни магистрали в страната.

Провеждане на строителни работи с различни материали

Как се осъществяват строително-лабораторни работи при наличието на толкова много разнообразни материали, навлезли и навлизащи на пазара, е актуален въпрос с отговор от логистичен или/и лабораторен характер. Спазването на технологична дисциплина е едно от остовните правила при работа със съвремените строителни материали. Редом с по-горната логистична/лабораторна бележка, тя гарантира не налагането на строитления лабораторен принцип при строителната дейнсот, като последна доминанта.

С други думи, влагането му в последния егап на строителните работи, е следконтрол при съвременнинте параметри на работа. Затова ни се струва, че лабораторната структура, независима дали тя е планова или пазарана, конторлна или оперативна, трябва да се налага на търговски принцип с ясно делегирани права по превърляне на собствеността и трябва да  става  най-вече по показател надежност на следващото изпълнение по технологичната верига.

Качествен Анализ

Например, завод производител на цимен има свое ниво на качество. На база на темпа на строителство и на срока на годност, задаваме параметрите на  количеството,  което търсим.. Заводът ни подава цимент с проверено на лабораторно ниво качество. Ще направим ли лабораторно проучване за надежността на  неговото производство, предавано ни  на нас. Тук е мястото на качествения анализ и на лабораторните техники за изследване на качествените характеристики.

Извадките, които се правят вече са от позиция на приемането на стротелния материал и от позициинте на работиня процес на строителния обект. Технолотгично,  те са различни и говорят за различни възможности, включително за различни страни на строителните работи. Може би затова днес се работи с монго бетонни възли и това налага още по-сериозна лабораторна дейност, както и използването на по-разнобразна лабораторна техника.

Ползи за потребителите

Какво дават на крайните потребители строителните лаборатории? Гарантирали строителната технология и изработването на крайния продукт, строителните лаборатори са качество на  работа, което гарантира  строетлния продукт и  позволява да платим, нужната макар и леко по-висока цена, за реален продукт, със свои свойства и особености. Неслучайно и уреждането на собствеността на общи недвижими обекти се осъществява по тази линия.

Дали тя е праилна или не е друга тематика, но от гл.т. на строителството, като ралбота и като продукт, тя изглежда правилна. При съвремените правила на работа,  можеш да прехвърлиш собстевонст, само ако тя е качествена и по- дълготрайно. Тук е мястото и на строителните лаборатории , които технически уреждат отношенията между продавачи и купувач, гаорантират качеството и устойчинвостта на създаваното и пр.

Извод

Наглед второстепенна, особено в отричаното минало, строителната лаборатория заживява свой живот, най-малкото информиращ за новости, подобно на НИСИ, или просто уреждащ отношенията ни в хода на покупката на  строителни обекти.

За да функцзионира фирмата ви от строителния бранш, най-малкото трябва да ползнавте тази страна на строителната лаборатория , да търсите отговори в конкретни измерения и параметри, да изработвате  количествени и качествени строителни карти и графи, книги и документи,. Трябва да  се стремите да стнадартизираге и да отговоряте на съвремената строителна дейност.с цел надежност, дълготрайност, конкуретнтонст и коректно изпълние на продуктовата технология.

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top